Abonnementsbetingelser for Zenegys produkter og tjenesteydelser

 

1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR

 

1.1

ZENEGY er et cloud-baseret softwaresystem, som kan bruges til lønadministration, HR-administration, finansiel administration m.v. ("Applikationen"). Applikationen er udbudt af Zenegy Danmark ApS ("Zenegy"), som har følgende kontaktoplysninger:

Zenegy Danmark ApS
Slotsmarken 16
2970 Hørsholm
CVR-nr.: 38366041
Tlf. 70 22 22 16
e-mail: info@zenegy.com

 

1.2

Nærværende abonnementsbetingelser (herefter "Betingelser(-ne)" eller "Abonnementsaftalen") gælder mellem kunden (herefter "Kunden") og Zenegy og udgør parternes aftale. I det omfang Zenegy's ydelser til Kunden omfatter ydelser eller løsninger, der leveres eller er udviklet af Zenegy's koncernforbundne selskaber, skal disse anses som Zenegy's underleverandører, som Zenegy er ansvarlige for, og som ikke kan holdes ansvarlige for Zenegy's forpligtelser ifølge disse Betingelser. Sådanne koncernforbundne selskabers rettigheder og oplysninger forbliver deres ejendom, og er således også beskyttede bl.a. i henhold til pkt. 11 og 14 vedrørende immaterielle rettigheder og tavshedspligt.

 

1.3

Zenegys ydelse er en business-to-business tjenesteydelse til Kunden, uagtet at Kundens medarbejdere ("Medarbejderne") under og efter et ansættelsesforhold hos Kunden, og hvis Kunden ophører med at være Zenegys kunde, via Applikationen under visse betingelser fortsat kan få adgang til visse funktioner og oplysninger i Applikationen, jf. pkt. 7.4 og 7.5, ligesom såvel Kunden som Kundens Medarbejdere kan vælge at installere tredjeparters apps, der kan kommunikere med Applikationen via Zenegy's åbne API, jf. dog pkt. 3.2.

Kunden accepterer desuden, at de af Kundens medarbejdere, der er over 15 år, kan indgå en separat Dataopbevaringsaftale med Zenegy i tilfælde af abonnementsaftalens ophør, jf. pkt. 7.4 og pkt. 7.5, hvorved sådanne Medarbejdere kan bevare deres adgang til de data om dem, som opbevares i Applikationen, eksempelvis lønsedler, skatteoplysninger, ansættelseskontrakter, m.v. Ved indgåelsen af en Dataopbevaringsaftale med Kundens Medarbejdere efter abonnementsaftalens ophør, overgår ansvaret som dataansvarlig samtidig til Zenegy.

Kunden accepterer, at Medarbejdere, hvis tilknytning til Kunden ophører, fortsat vil have adgang til deres egne oplysninger i Applikationen, indtil Kunden måtte beslutte, at oplysningerne skal slettes. Medarbejdere vil i den situation blive tilbudt at bevare deres adgang til deres egne oplysninger i Applikationen mod at indgå en Dataopbevaringsaftale med Zenegy, jf. pkt. 7.5.

 

1.4

Kunden er ansvarlig for at sikre, at revisionsvirksomheder, administrationsbureauer, bogholderivirksomheder og lignende (refereret til som "Partnere") som bruger Applikationen for eller på vegne Kunden, efterlever Betingelserne.

 

1.5

Zenegy er berettiget til i egen markedsføring at anvende Kunden som reference.

 

1.6

I forbindelse med brugen af Applikationen via Zenegys hjemmeside www.Zenegy.com ("Hjemmesiden") og/eller via Zenegy's Apps, behandler Zenegy personoplysninger om bl.a. Kundens Medarbejdere og kontaktpersoner. For nærmere information henvises til Zenegys Persondatapolitik og Cookiepolitik, som er tilgængelige i den til enhver tid gældende udgave på Hjemmesiden.

 

2. PRODUKTET OG ABONNEMENTET

 

2.1

Zenegys ydelse består af Applikationen, som via selvbetjening giver Kunden mulighed for at udføre de aktiviteter og funktioner, der tilbydes via Applikationen. Kunden kan vælge blandt de services og abonnementstyper, som stilles til rådighed via Applikationen.

 

2.2

Zenegy tilbyder derudover visse tilvalgsmoduler, som Kunden mod yderligere betaling kan tilvælge til sit abonnement. I det omfang Kunden vælger at gøre brug af yderligere tilvalgsmoduler og services, som tilbydes efter indgåelsen af abonnementsaftalen, gælder disse Betingelser også for sådanne tilvalgsmoduler og services, og udtrykket Applikationen skal læses som også omfattende de tilvalgte moduler og services.

 

2.3

Nærværende Betingelser gælder tillige for enhver brug af de til Applikationen knyttede Apps, som er udgivet af Zenegy. Henvisninger i Betingelserne til Applikationen skal i den forbindelse anses for tillige at omfatte sådanne Apps.

 

2.4

For enkelte funktioner, ydelser og tillægsmoduler kan der være tilknyttet selvstændige betingelser, der skal accepteres i tillæg til disse Betingelser, før disse kan anvendes. Afhængig af hvilken abonnementstype Kunden har valgt, ydes der desuden visse supplerende services som nærmere beskrevet på Hjemmesiden.

 

2.5

Ved tilmelding til Applikationen vælger og opretter Kunden sit eget unikke brugernavn og password til brug af Applikationen og til brug af de til Applikationen knyttede Apps, som Zenegy er ansvarlig for, ligesom de af Kundens Medarbejdere, som skal have adgang til Applikationen eller de tilknyttede Apps som administratorer eller som brugere, skal oprette deres eget unikke brugernavn og password via Hjemmesiden eller de til Applikationen knyttede Apps, som Zenegy er ansvarlig for.

 

2.6

Adgangen til at anvende Applikationen gælder udelukkende for Kunden og dennes Medarbejdere, og Applikationen må ikke benyttes af eller for andre end disse, jf. dog pkt. 1.4, 4.7 og pkt. 8.1.

  

3. OVERFØRSLER TIL TREDJEPARTER VIA APPLIKATIONEN

 

3.1

Applikationen er udviklet med åbent API, som gør det muligt for andre at udvikle og tilbyde apps, der kan kommunikere med Applikationen, herunder udveksle oplysninger på tværs af programmerne ("Tredjeparts-app(s)"). I det omfang Kunden vælger at installere og gøre brug af Tredjeparts-apps, der kan kommunikere med Applikationen, anses det for at udgøre en instruktion til Zenegy om, at der kan ske automatisk overførsel af de i Applikationen indtastede/indlæste og de af Applikationen generede oplysninger til sådanne Tredjeparters apps, og at sådan overførsel skal være omfattet af instruksen i den mellem Kunden og Zenegy indgåede databehandleraftale.

 

3.2

Kunden accepterer desuden, at Kundens Medarbejdere har mulighed for at installere og gøre brug af Tredjeparts-apps, der kan kommunikere og udveksle den enkelte Medarbejders oplysninger med Applikationen, og at sådan databehandling er omfattet af instruksen i den mellem Kunden og Zenegy indgåede databehandleraftale. Kunden har til enhver tid mulighed for at begrænse Medarbejdernes brug af det åbne API for at forhindre kommunikation mellem Applikationen og Tredjeparts-apps. Zenegy er uden ansvar for Kundens og Medarbejdernes tab af funktionalitet ved Kundens valg om at begrænse Medarbejdernes brug af det åbne API.

Brugen af Tredjeparts-apps er underlagt den pågældende app-leverandørs vilkår, og Zenegy er uden ansvar for Kundens og/eller Medarbejdernes brug af sådanne Tredjeparts-apps og den pågældende app-leverandørs behandling og opbevaring af oplysninger efter, at de er overført, idet der ved Kundens eller dennes Medarbejderes installering og accept af Tredjeparts-apps, opstår et selvstændigt retsforhold mellem Kunden og/eller Medarbejderne og leverandøren af den pågældende Tredjeparts-app.

 

4. KUNDENS FORPLIGTELSER OG ANSVAR

 

4.1

Kunden og/eller dennes Medarbejdere er ansvarlig for selv at indlæse de oplysninger, som er nødvendige for brug af Applikationen.

 

4.2

Kunden er ansvarlig for rigtigheden og kvaliteten af de oplysninger, som indtastes eller overføres ved brug af Applikationen, uanset om oplysningerne overføres/indtastes af Kunden eller af Medarbejderne, samt ansvarlig for at sikre, at oplysningerne til enhver tid er opdaterede.

 

4.3

Kunden og dennes Medarbejdere må ikke benytte andres brugernavn og password til at tilgå Applikationen eller at misbruge personlige brugernavn, adgangskode og andre sikkerhedsforanstaltninger beregnet til beskyttelse af personlige oplysninger i Applikationen. Overtrædelse heraf kan være strafbar og erstatningspådragende, og kan medføre øjeblikkelig ophævelse af abonnementsaftalen.

 

4.4

Ved brug af Applikationen, er Kunden forpligtet til at forsyne Zenegy med alle nødvendige aftaler med tredjeparter, fuldmagter og legitimationsoplysninger, der kræves for at levere den aftalte ydelse via Applikationen.

 

4.5

Medarbejdernes adgang til de oplysninger, der genereres eller opbevares via Applikationen, sker via Hjemmesiden eller de til Applikationen knyttede Apps ved brugerens indtastning af dennes personlige bruger-ID og adgangskode, jf. pkt. 2.5. Kunden er ansvarlig for at sikre, at Medarbejderne får adgang til deres oplysninger, der genereres eller opbevares via Applikationen.

 

4.6

Hvis Kunden anvender Applikationen til lønadministration, er Kunden alene ansvarlig for, at den afregnede og indberettede løn er lovlig og korrekt, og for at Kunden på sin konto har de fornødne disponible midler til dækning af udbetalingerne, ligesom Kunder er ansvarlig for, at lønadministrationen opfylder lovgivningens krav, herunder til bogføring og opbevaring af originalbilag, behandling af personoplysninger, m.v.

 

4.7

Kunden må ikke videregive brugernavn og password til tredjemand eller på anden måde tillade andre end Kunden at bruge Applikationen uden, at vedkommende har en direkte aftale med Zenegy herom. Kunden er ansvarlig for enhver disposition over Kundens konti eller brugerprofil i eller via Applikationen. Kunden er berettiget til at give Partnere adgang til Applikationen for udførelse af opgaver for Kunden. Kunden er overfor Zenegy ansvarlig for sådanne Partneres brug af Applikationen.

 

4.8

Kunden er ansvarlig for at sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade Zenegys navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

 

5. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

 

5.1

Prisen for Kundens abonnement afhænger af, hvilket abonnement og hvilke tilvalgsmoduler og øvrige ydelser Kunden har valgt, jf. pkt. 2. Oplysning om prisen for de enkelte abonnementstyper og tilvalgsmoduler findes på Hjemmesiden. Alle priser er ekskl. moms.

 

5.2

Priserne kan ændres med 1 måneds varsel. Ændringerne bekendtgøres på Hjemmesiden samt med e-mail til Kunden. Hvis Kunden ikke er enig i prisændringen, kan Kunden vælge at betragte abonnementet som opsagt med øjeblikkelig virkning, dog således, at Kunden fortsat skal betale for faktisk foretaget brug af Applikationen indtil ophørstidspunktet. Kunden kan ikke i den forbindelse rejse erstatnings- eller andre kompensationskrav mod Zenegy.

 

5.3

Applikationen genererer automatisk en faktura til Kunden ved udløbet af hver afregningsperiode, som – medmindre andet måtte være aftalt – normalt er ved udgangen af en måned. Fakturabeløbet bliver trukket via den af Kunden tilmeldte betalingsløsning.

 

5.4

Kunden er, til brug for Kundens betaling for brug af Applikationen, forpligtet til at tilmelde en automatisk betalingsløsning.

5.5

Betales abonnementet ikke rettidigt iværksættes Zenegys rykkerprocedure med dertil hørende frister og gebyrer. Kunden accepterer, at rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden opgivne email adresse skal anses for leveret, når de er afsendt af Zenegy.

 

5.6

Ved fortsat manglende betaling spærres adgangen til Applikationen. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre Zenegy forinden har ophævet abonnementet.

 

5.7

Hvis Kunden betaler et skyldigt beløb for sent, tillægges rente af det forfaldne beløb med 5 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

 

6. ABONNEMENTETS VARIGHED

 

6.1

Abonnementet træder i kraft ved tilmelding og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Betingelser.
Kunden har 14 dages fortrydelsesret ved tilmelding til abonnementet.

 

6.2

Kunden kan til enhver tid opsige abonnementet eller foretage ændringer af abonnementstype og tilvalgsydelser, jf. dog pkt. 7.3 vedrørende perioden for opbevaring af data.

 

6.3

Zenegy kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Betingelser eller ved Kundens konkurs eller insolvens. Zenegy kan desuden opsige abonnementet med 7 dages varsel, hvis Zenegy kan konstatere, at Kunden ikke har anvendt Applikationen i en periode på mere end 12 måneder ("inaktivt abonnement").

Ved Zenegy's opsigelse af abonnementet får Kunden og Kundens Medarbejdere tilbud om indgåelse af en Dataopbevaringsaftale, jf. pkt. 7.

 

7. KUNDENS OG MEDARBEJDERNES DATA

 

7.1

Kunden er dataansvarlig for egne og Medarbejdernes personoplysninger, der er indlæst og behandles i Applikationen og dermed ansvarlig for at sikre, at behandlingen af personoplysninger i Applikationen er i overensstemmelse med persondatalovgivningen. Kunden skal i den forbindelse indgå en databehandleraftale med Zenegy ("Databehandleraftalen"). Databehandleraftalen regulerer den behandling af personoplysninger, som Zenegy foretager ved Kundens brug af Applikationen, perioden for opbevaring, overførsel til tredjeparter, og implementerede sikkerhedsforanstaltninger.

 

7.2

Uanset bestemmelsen i pkt. 7.1, er Zenegy berettiget til at opbevare oplysningerne til egne formål for at kunne udsende nyhedsbreve og underrette om nye forhold hos Zenegy, såfremt de registrerede har samtykket hertil; anonymisere oplysningerne til statistiske formål samt behandle oplysningerne som påkrævet i henhold til lovgivningen, herunder i forbindelse med en retlig afgørelse, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

 

7.3

Ved abonnementets ophør får Kunden valget imellem om data skal slettes efter 7 dage eller om den Kunden ønsker opbevaring af og adgang til data i 6 måneder. Hvis Kunden inden udløbet af en valgt 7 dages eller 6 månders periode fortsat ønsker opbevaring af og adgang til data hos Zenegy, skal Kunden genaktivere abonnementet.

 

7.4

Ved abonnementets ophør og/eller Kundens beslutning om at slette alle data i Applikationen får de af Kundens Medarbejdere, som er over 15 år, tilbud om fortsat at opbevare deres data hos Zenegy, mod at indgå en separat "Dataopbevaringsaftale" med Zenegy. Kunden accepterer, at Zenegy behandler Medarbejderens oplysninger i Applikationen til det specifikke formål at tilbyde Medarbejdere denne mulighed for at opbevare deres oplysninger i Applikationen. Ved indgåelsen af en Dataopbevaringsaftale mellem en Medarbejder og Zenegy overgår ansvaret som dataansvarlig samtidig til Zenegy.

Såfremt Zenegy ikke har modtaget en Dataopbevaringsaftale fra Medarbejderen inden den af Kunden fastsatte frist for sletning af data i Applikationen, slettes alle Medarbejderens oplysninger.

 

7.5

For Medarbejdere over 15 år, hvis tilknytning til Kunden ophører, men uden at Kundens abonnementsaftale er ophørt, accepterer Kunden, at de pågældende Medarbejderes personoplysninger forbliver opbevaret i Applikationen, indtil Kunden beslutter at slette disse, og at de Medarbejdere, hvis tilknytning til Kunden er ophørt, fortsat har adgang til deres oplysninger i Applikationen. Kunden er i den situation fortsat datansvarlig i forhold til de oplysninger om den tidligere Medarbejder, som Kunden fortsat opbevarer for Medarbejderen i Applikationen, og Zenegy indgår ikke en separat Dataopbevaringsaftale med Medarbejderen.

Hvis Kunden beslutter at slette oplysningerne for Medarbejdere hvis tilknytning til Kunden ophører eller er ophørt, får de pågældende tidligere Medarbejdere, som er over 15 år, tilbud om fortsat at opbevare deres data hos Zenegy, mod at indgå en separat "Dataopbevaringsaftale" med Zenegy. Kunden accepterer, at Zenegy behandler de tidligere Medarbejderes oplysninger i Applikationen til det specifikke formål at tilbyde de tidligere Medarbejdere denne mulighed for at opbevare deres oplysninger i Applikationen.

Ved indgåelsen af en Dataopbevaringsaftale mellem en tidligere Medarbejder og Zenegy overgår ansvaret som dataansvarlig samtidig til Zenegy.

 

7.6

Zenegy gør brug af tredjeparters services, servere og databaser til udvikling og drift af Applikationen og til dataopbevaring. En oversigt over de af Zenegy anvendte underdatabehandlere fremgår af Hjemmesiden.

 

7.7

Ved brug af Applikationen kan der ske udveksling af oplysninger om Kunden og Medarbejderne mellem Applikationen og de myndigheder og andre instanser, som Kunden har instrueret Zenegy i at indhente oplysninger fra og/eller overføre oplysninger til. Kunden er ansvarlig for den udveksling af eller adgang til oplysninger, herunder persondata, som måtte ske ved herved, samt ved Kundens antagelse af Partnere som support-leverandører eller administratorer, jf. pkt. 1.4 og pkt. 8, og ved meddelelse til disse af adgang til Applikationen og til Kundens og Medarbejdernes oplysninger deri. Hvis du som kunde er henvist til Zenegy af Danske Bank, vil information om omsætningsprovision baseret på virksomhedens brug af Zenegy’s løsninger blive delt med Danske Bank som en del af vores partnerskabsaftale.

 

7.8

Kunden er ligeledes ansvarlig for den udveksling af eller adgang til oplysninger, herunder persondata, som måtte ske ved Kundens eller Kundens Medarbejderes integration med tredjeparters apps, der udveksler oplysninger med Applikationen, jf. pkt. 3.

 

8. KUNDESUPPORT

 

8.1

Zenegy tilbyder gratis support vedr. almindelig brug af Applikationen, men ikke til Kundens faktiske brug af Applikationen til de formål, der er omfattet af abonnementsaftalen, herunder eksempelvis til retning af fejl i Kundens indberetninger til myndigheder el.lign. Support i øvrigt, herunder til indtastning af oplysninger, korrektion af fejlbehæftede lønkørsler eller indberetninger til myndigheder, o.lign. ydes af de hos Zenegy tilmeldte Partnere, som Kunden indgår Support-Services eller Administrator-Services aftale med. Betaling for sådan support fra Partnere er Zenegy uvedkommende.

 

9. DRIFTSSTABILITET

 

9.1

Zenegy tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Zenegys kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, problemer med telekommunikationsforbindelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, hackerangreb, vira eller anden form for force majeure. I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Zenegy at genskabe normal drift hurtigst muligt.

 

9.2

Planlagte afbrydelser for vedligeholdelse og opgradering af Applikationen vil såvidt muligt blive placeret i tidsrummet mellem kl. 21.00 og 06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette såvidt muligt blive varslet forinden.

 

10. ÆNDRINGER AF APPLIKATIONEN

 

10.1

Zenegy er berettiget til løbende at foretage ændringer, opdateringer og forbedringer af Applikationen. Zenegy er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og eventuelle tilvalgsmoduler eller ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, jf. pkt. 9.2, og kan påvirke services, herunder oplysninger, indlæst i eller genereret af Applikationen.

 

11. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

 

11.1

Applikationen og indholdet af Applikationen, undtagen Kundens og dennes Medarbejderes oplysninger, beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder, og tilhører eller er licenseret til Zenegy.

 

11.2

Kunden erhverver ikke ejendomsret til Applikationen eller en kopi eller del heraf, og der sker ingen overdragelse af Zenegys og/eller tredjeparters immaterielle rettigheder til Kunden. Kunden opnår ved abonnementet alene en ikke-eksklusiv brugsret til at anvende Applikationen til de formål, som er omfattet af abonnementsaftalen.

 

11.3

Kunden skal give Zenegy meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af Zenegys immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til.

 

11.4

Kunden indestår for, at de oplysninger, der indlæses i Applikationen, ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder oplysninger, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

 

12. OVERDRAGELSE

 

12.1

Zenegy har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundne selskaber eller tredjemand.

 

12.2

Kunden er ikke berettiget til at overdrage abonnementet eller Kundens brugeradgang til Applikationen til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til Applikationen til tredjemand, bortset fra til rådgivere og tredjeparts support-leverandører, jf. pkt. 8.

 

13. ZENEGYS ANSVAR

 

13.1

Applikationen stilles til rådighed for Kunden, som den er og forefindes, og Zenegy fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, udover hvad der fremgår af Betingelserne.

 

13.2

Zenegy fraskriver sig i den udstrækning som lovgivningen tillader ethvert ansvar for tab i forbindelse med Kundens brug af Applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af oplysninger, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

 

13.3

I tilfælde af, at Kunden gør Zenegy opmærksom på fejl i Applikationen, eller Zenegy selv bliver opmærksom derpå, er Zenegys ansvar begrænset til at rette fejlen, medmindre et videregående ansvar følger af lovgivningen om behandling af persondata.

 

13.4

Zenegy er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen, eller for support ydet af Partnere. Zenegy kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af oplysningerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger, eller for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab skyldes ansvarspådragende fejl fra Zenegys side.

 

13.5

Zenegy indestår ikke for lønudbetalinger, skattebetalinger, betaling af pensionsbidrag eller andre af Kundens betalinger overfor Kundens Medarbejdere eller tredjeparter.

 

13.6

Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er Zenegys samlede ansvar overfor Kunden i den udstrækning som lovgivningen tillader, begrænset til et beløb svarende Kundens abonnementsbetalinger til Zenegy i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog højst kr. 100.000.

 

13.7

Kunden er forpligtet til at skadesløsholde Zenegy mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Applikationen.

 

14. TAVSHEDSPLIGT OG DATASIKKERHED

 

14.1

Zenegy og dets medarbejdere har tavshedspligt om alle oplysninger, Zenegy måtte komme i besiddelse af om Kunden eller dennes Medarbejdere, og er ikke berettiget til at videregive sådanne oplysninger til tredjemand, medmindre sådanne oplysninger er offentligt tilgængelige, eller hvor Zenegy har fået oplysningerne fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor Zenegy er forpligtet til at videregive oplysningerne ifølge lovgivning eller efter krav fra en myndighed eller domstol, eller hvor videregivelse er berettiget ifølge disse Betingelser, jf. pkt. 7.

 

14.2

Zenegy har truffet fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Applikationen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

 

14.3

I det omfang Kunden ved brug af Applikationen anvender oplysninger, brugernavne eller passwords, der vedrører tredjeparter, indestår Kunden for, at Zenegys behandlingen af sådanne oplysninger, ikke krænker tredjepartens rettigheder eller en aftale med tredjemand. Kunden skal skadesløsholde Zenegy for ethvert tab i den forbindelse.

 

15. VILKÅRSÆNDRINGER

 

15.1

Zenegy er berettiget til til enhver tid at ændre disse Betingelser. De til enhver tid gældende Betingelser vil være tilgængelige på Hjemmeside. Zenegy tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring, ved opslag på hjemmesiden. Kunden vil ved brug af Applikationen, efter at en ændring af Betingelserne er sket, blive bedt om at godkende de nye abonnementsvilkår, ogenhver brug af Applikationen efter en ændring af disse Betingelser udgør en accept af sådanne ændrede Betingelser.

 

15.2

Hvis Kunden ikke er enig i ændringerne, er Kunden berettiget til straks at opsige abonnementet, jf. pkt. 6. Kunden kan ikke i den forbindelse rejse erstatnings- eller andre kompensationskrav mod Zenegy. Ved sådan opsigelse af abonnementet finder bestemmelsen i pkt. 7.3 anvendelse.

 

16. TVISTER

 

16.1

Disse Betingelser er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Betingelser, skal anlægges ved Byretten i København.